Wniosek o promocję obiektów muzealnych w powiecie Sprewa-Nysa

Wniosek o promocję obiektów muzealnych w powiecie Sprewa-Nysa

Kategoria : Aktualna strona

Wytyczne dotyczące promocji placówek muzealnych w powiecie Sprewa-Nysa

1. preambuła

Powiat Sprewa-Nysa wspiera rozwój okręgowego krajobrazu muzealnego. Służy gromadzeniu, zachowaniu i przekazywaniu regionalnych wartości kulturowych, a tym samym przyczynia się do rozwoju tożsamości regionalnej i poczucia przynależności do domu. Konstytucja Kraju Związkowego Brandenburgia w art. 34 ust. 2 stanowi: "Życie kulturalne w jego różnorodności i przekazywanie dziedzictwa kulturowego są wspierane publicznie. Zadania, które można sensownie i ekonomicznie rozwiązać jedynie na poziomie dzielnicy, obejmują
- promowanie innowacyjnych podejść i rozwoju w zakresie komunikacji zorientowanej na odbiorców
- doskonalenie zawodowe pracowników muzeum, zwłaszcza wolontariuszy
- tworzenie synergii z innymi sektorami kultury i edukacji
a także turystykę i rozwój przedsiębiorczości.

Instytucje i projekty, które będą wspierane w dzielnicy to m.in.
- Muzea "Sprucker Mühle" i Muzeum Przemysłu i Miasta Guben, Brandenburskie Muzeum Włókiennictwa w Forst, Muzeum Hutnictwa i Rybołówstwa w Peitz i Wieża Twierdzy Peitz, Muzeum Wsi Dolnołużyckiej w Bloischdorf, Muzeum Krajoznawcze w Dissen, Centrum Archeotechniczne w Welzow i Tkalnia Serbołużycka w Drebkau
- Noc Muzeów (jako projekt),
- ciągły rozwój muzealnictwa i kultury,
- wspieranie licznych mniejszych muzeów prowadzonych przez wolontariuszy oraz lokalnych izb historii odbywa się - o ile nie ma powiatowego stowarzyszenia wspierającego muzea - zgodnie z niniejszymi wytycznymi poprzez podejmowanie uchwał w sprawie wniosków w komisji edukacji i kultury rady powiatu.

2. beneficjent

Powiat Sprewa-Nysa wspiera osoby fizyczne, a także stowarzyszenia, inicjatywy, grupy i inne osoby prawne prawa publicznego i prywatnego (sponsorów kultury) w ramach dostępnych środków budżetowych. Nie istnieje prawne uprawnienie do finansowania.

2.1 Cel promocji

2.1.1 Wsparcie instytucjonalne dla muzeów (Guben, Forst, Peitz, Dissen, Bloischdorf, Welzow, Drebkau) w powiecie w stałej kwocie 225 000 EUR. O podziale środków z dotacji decyduje rada dzielnicy w drodze odrębnej uchwały.

2.1.2 Na realizację Nocy Muzeów oraz na profesjonalne wsparcie ciągłego rozwoju pracy muzealnej i kulturalnej wszystkich muzeów i ośrodków dziedzictwa kulturowego w powiecie Sprewa-Nysa, w tym na pokrycie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatora w grupie roboczej, grupa robocza Kraina Muzeów Łużyckich otrzyma dotacje w wysokości maks.
Do dyspozycji będzie 50 000 EUR. O przyznaniu środków decyduje Komisja Kultury i Edukacji w drodze odrębnej uchwały.

2.1.3. promocja pozostałych muzeów i izb historii lokalnej w powiecie Sprewa-Nysa

2.1.3.1. promocja kosztów operacyjnych muzeów i centrów dziedzictwa, które są członkami grupy roboczej "Kraina Muzeów Łużyckich". i w Noc Muzeów ze stałą kwotą wynoszącą maksymalnie 1 200,00 EUR rocznie.

2.1.3.2. promocja sprzętu dla placówki

2.1.3.3 Wspieranie pozyskiwania obiektów muzealnych

2.1.3.4. promowanie projektów muzealnych, w szczególności
- z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, a także
- promowanie atrakcyjności turystycznej

3. warunki wstępne finansowania

3.1 Dotacje są przyznawane w ramach dostępnego budżetu. Nie istnieje żadne roszczenie prawne o przyznanie dotacji. Dzielnica uczestniczy w programie w ramach udziału w finansowaniu. Maksymalna kwota dofinansowania zostanie określona w decyzji. Zwiększenie kosztów kwalifikowalnych nie powoduje zwiększenia kwoty dofinansowania.

3.2 Dotacja jest przyznawana wyłącznie uprawnionym instytucjom znajdującym się na terenie powiatu Sprewa-Nysa.

3.3 Finansowane są tylko te działania lub projekty, które leżą w interesie publicznym.

3.4 Finansowane są tylko te działania lub projekty, które nie byłyby możliwe do zrealizowania bez dofinansowania ze strony dzielnicy.

3.5 Wnioskodawca musi wiarygodnie wykazać, że zbadał inne odpowiednie możliwości finansowania. Należy ujawnić dalsze finansowanie. Środki własne i opłaty za wstęp muszą być uwzględnione w finansowaniu. Zgłoszenia należy składać do dnia 30.04. z danego roku do Departamentu Szkolnictwa i Kultury. Wnioski otrzymane po terminie mogą zostać rozpatrzone tylko wtedy, gdy nie zostały wyczerpane dostępne fundusze, z uwzględnieniem wszystkich wniosków otrzymanych przed upływem terminu.

3.6 Wniosek musi spełniać wymogi zawodowe związane z planowanym działaniem, dawać gwarancję właściwego i ekonomicznego wykorzystania środków, realizować cele niezarobkowe oraz dawać gwarancję pracy sprzyjającej celom Ustawy Zasadniczej.

3.7 Nie będą finansowane projekty i obiekty, które
- prowadzić działalność komercyjną lub w stylu przedsiębiorstwa komercyjnego
zwłaszcza jeśli ich celem jest osiąganie zysków,
- mają charakter wyłącznie religijny, partyjno-polityczny lub prywatny,
- inwestycje w środki budowlane,
- przynosić korzyści wyłącznie odbiorcy dotacji i/lub
- których realizacja generuje nadwyżki dla grantobiorcy.

4. rodzaj i zakres finansowania (procedura finansowania)

4.1 Dotacje są przyznawane wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie działania i zamierzonego celu. Formularze są dostępne w Dziale Szkolnictwa i Kultury. Wniosek należy złożyć w Wydziale Szkolnictwa i Kultury Powiatu Sprewa-Nysa w rozsądnym terminie przed rozpoczęciem działania.
Jeśli wniosek jest składany przez osobę prawną, należy wskazać osobę odpowiedzialną, prawnie reprezentującą instytucję kultury.

4.2 Działania, które nie zostaną zrealizowane po zatwierdzeniu, muszą być niezwłocznie zgłoszone do Działu Szkolnego i Działu Kultury.

4.3 Kwota dofinansowania jest zatwierdzana na piśmie. W zawiadomieniu o zatwierdzeniu określa się w szczególności cel dotacji, rodzaj finansowania i całkowitą kwotę finansowania, a także przeznaczenie dotacji.

4.4 Właściwe wykorzystanie dotacji musi zostać udowodnione w ciągu jednego miesiąca od zakończenia projektu za pomocą rzeczowego dowodu wykorzystania dotacji i oryginalnych rachunków. Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dowodów poniesionych kosztów związanych z realizacją danego działania przez okres 5 lat od daty złożenia dowodu wykorzystania środków, a na żądanie przedłożyć je do
Dzielnica Sprewa-Nysa do zgłoszenia.

5. maksymalna kwota finansowania i wkład własny

5.1 Finansowanie działań wymienionych w punkcie 2.1.3., punkty 2-4, wynosi maksymalnie 2 500 euro na instytucję w roku kalendarzowym. W uzasadnionych wyjątkowych przypadkach dofinansowanie może wynosić do 5 000 EUR, jeśli w poprzednim lub następnym roku nie złożono lub nie zostanie złożony żaden wniosek. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 80 % udokumentowanych kosztów.
Odpowiednie wkłady rzeczowe, takie jak dostarczenie towarów, usług, ale także pracy, mogą zostać uznane za wkład własny.

6) zatwierdzanie i wydatkowanie środków finansowych

6.1 Zatwierdzenie wniosków o przyznanie środków zgodnie z punktami 2.1.3.2. do 2.1.3.4. następuje po akceptacji przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Dzielnicy.

6.2 Decyzje w sprawie indywidualnych wniosków o dofinansowanie w dziedzinach wymienionych w pkt 2.1.3.1 do 2.1.3.4 niniejszych wytycznych, których kwota nie przekracza 1 200 EUR, podejmuje się w ramach bieżącej administracji. O wyjątkach od kryteriów finansowania decyduje Komisja Kultury i Edukacji.

6.3 Fundusze są wypłacane najwcześniej po przyjęciu budżetu przez radę dzielnicy.

6.4 Raz w roku Komisja Kultury i Edukacji otrzymuje pisemne podsumowanie finansowania.

7. wejście w życie

7.1 Wytyczne dotyczące promocji placówek muzealnych wchodzą w życie z dniem 01.01.2019 r.

7.2 Jednocześnie wytyczne dotyczące promocji placówek muzealnych, uchwała rady dzielnicy
Traci moc decyzja nr 167-019/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Forst (Łużyce), 13.12.2018 r.

Harald Altekrüger
Administrator okręgu

Wniosek o dofinansowanie obiektów muzealnych do pobrania: Formularz zgłoszeniowy


maj 2024
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
" kw.   cze "

kobi