Žádost o podporu muzejních zařízení v okrese Spree-Nisa

Žádost o podporu muzejních zařízení v okrese Spree-Nisa

Kategorie : Aktuální

Směrnice pro propagaci muzejních zařízení v okrese Spree-Nisa

1. preambule

Okres Spree-Nisa podporuje rozvoj okresní muzejní krajiny. Slouží ke shromažďování, uchovávání a zprostředkování regionálních kulturních hodnot a přispívá tak k rozvoji regionální identity a pocitu domova. Ústava spolkové země Braniborsko v článku 34 odst. 2 uvádí: "Kulturní život v jeho rozmanitosti a sdělování kulturního dědictví jsou veřejně podporovány. Mezi úkoly, které lze smysluplně a hospodárně řešit pouze na úrovni okresu, patří
- podpora inovativních přístupů a vývoje v oblasti komunikace zaměřené na publikum.
- další vzdělávání zaměstnanců muzea, zejména dobrovolníků.
- vytváření součinnosti s dalšími kulturními a vzdělávacími odvětvími.
a také cestovní ruch a rozvoj podnikání.

Mezi instituce a projekty, které budou v okrese podpořeny, patří.
- Muzea "Sprucker Mühle" a Městské a průmyslové muzeum v Gubenu, Braniborské textilní muzeum ve Forstu, Muzeum železářství a rybářství a pevnostní věž v Peitzu, Muzeum dolnolužickosrbské vesnice v Bloischdorfu, Vlastivědné muzeum v Dissenu, Archeotechnické centrum ve Welzowě a Lužickosrbská tkalcovna v Drebkau.
- muzejní noc (jako projekt),
- neustálý rozvoj muzejní a kulturní práce,
- podpora četných menších dobrovolných muzeí a vlastivědných pracoven se provádí, pokud neexistuje okresní podpůrný spolek pro muzea, v souladu s tímto pokynem přijímáním usnesení o žádostech ve výboru pro školství a kulturu okresního zastupitelstva.

2. příjemce grantu

Okres Spree-Nisa podporuje fyzické osoby, jakož i sdružení, iniciativy, skupiny a jiné právnické osoby veřejného a soukromého práva (kulturní sponzory) v rámci dostupných rozpočtových prostředků. Na financování není právní nárok.

2.1 Předmět propagace

2.1.1 Institucionální podpora muzeí (Guben, Forst, Peitz, Dissen, Bloischdorf, Welzow, Drebkau) v okrese s pevnou částkou 225 000 EUR. O rozdělení dotačních prostředků rozhoduje okresní rada samostatným usnesením.

2.1.2 Na realizaci Muzejní noci a na odbornou podporu kontinuálního rozvoje muzejní a kulturní práce všech muzeí a památkových center v okrese Spréva-Nisa, včetně osobních nákladů na pozici koordinátora v pracovní skupině, obdrží pracovní skupina Lužické zemské muzeum dotaci ve výši max. 1,5 mil. Kč.
K dispozici bude 50 000 EUR. O poskytnutí finančních prostředků rozhoduje Výbor pro kulturu a vzdělávání samostatným usnesením.

2.1.3. propagace ostatních muzeí a vlastivědných místností v okrese Spree-Nisa.

2.1.3.1. podpora provozních nákladů muzeí a památkových center, která jsou členy pracovní skupiny Lužické muzeum. a na Muzejní noci s pevnou částkou maximálně 1 200,00 EUR ročně.

2.1.3.2. propagace vybavení zařízení

2.1.3.3 Podpora akvizice muzejních předmětů

2.1.3.4. propagace muzejních projektů, zejména
- s dětmi, mladými lidmi a seniory, jakož i
- podporovat atraktivitu cestovního ruchu

3. předpoklady pro financování

3.1 Granty se udělují v rámci dostupného rozpočtu. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Okres se podílí v rámci podílu na financování. V rozhodnutí bude uvedena maximální výše financování. Zvýšení způsobilých nákladů nemá za následek zvýšení částky financování.

3.2 Grant je poskytován pouze způsobilým institucím se sídlem v okrese Spree-Nisa.

3.3 Financování se poskytuje pouze na opatření nebo projekty, které jsou ve veřejném zájmu.

3.4 Financování se poskytuje pouze na opatření nebo projekty, které by bez financování z okresu nebylo možné realizovat.

3.5 Žadatel musí věrohodně prokázat, že prověřil jiné vhodné možnosti financování. Další financování musí být zveřejněno. Do financování musí být zahrnuty vlastní prostředky a vstupní poplatky. Žádosti je třeba podat do 30.04. příslušného roku odboru školství a kultury. Žádosti doručené po uplynutí lhůty mohou být posouzeny pouze v případě, že nebyly vyčerpány dostupné finanční prostředky, přičemž se zohlední všechny žádosti doručené do uzávěrky.

3.6 Žádost musí splňovat odborné požadavky na plánované opatření, poskytovat záruku vhodného a hospodárného využití finančních prostředků, sledovat neziskové cíle a rovněž poskytovat záruku práce vedoucí k cílům základního zákona.

3.7 Financování nebude poskytnuto na projekty a zařízení, které
- provozovány komerčně nebo ve stylu komerčního podniku.
zejména pokud jsou určeny k dosažení zisku,
- mají výlučně náboženský, stranicko-politický nebo soukromý charakter,
- investice do stavebních opatření,
- přináší prospěch výhradně příjemci grantu a/nebo
- jejichž realizace přináší příjemci grantu přebytky.

4. typ a rozsah financování (postup financování)

4.1 Granty se udělují pouze na základě písemné žádosti, která obsahuje zdůvodnění opatření a zamýšleného cíle. Formuláře jsou k dispozici na oddělení školství a kultury. Žádost musí být podána na odbor školství a kultury okresu Spree-Nisa v přiměřené lhůtě před zahájením opatření.
Pokud žádost podává právnická osoba, musí být uvedena odpovědná osoba, která kulturní subjekt právně zastupuje.

4.2 Opatření, která se po schválení neprovedou, je třeba neprodleně nahlásit odboru školství a kultury.

4.3 Na částku financování se vydá písemné oznámení o schválení. V tomto oznámení o schválení se uvede zejména účel grantů, druh financování a celkové financování, jakož i způsob jejich využití.

4.4 Řádné použití grantu musí být prokázáno do jednoho měsíce po ukončení projektu smysluplným dokladem o použití a originály účtenek. Žadatel je povinen uchovávat všechny doklady o nákladech na příslušné opatření po dobu 5 let od předložení dokladu o použití a na vyžádání je předložit Komisi.
Okres Spree-Nisa, který má být předložen.

5. maximální výše financování a vlastní příspěvek

5.1 Financování opatření uvedených v bodě 2.1.3, body 2 až 4, činí maximálně 2 500 EUR na instituci za kalendářní rok. V odůvodněných výjimečných případech může financování činit až 5 000 EUR, pokud v předchozím nebo následujícím roce nebyla nebo nebude podána žádná žádost. Financování činí maximálně 80 % prokázaných nákladů.
Za poskytnutí vlastního příspěvku lze uznat odpovídající nepeněžité vklady, jako je poskytnutí zboží, služeb, ale i práce.

6. schvalování a vyplácení finančních prostředků

6.1 Schvalování žádostí o opatření podle bodů 2.1.3.2. až 2.1.3.4. probíhá po schválení výborem pro kulturu a vzdělávání rady okresu.

6.2 O jednotlivých žádostech o financování v oblastech uvedených v bodech 2.1.3.1 až 2.1.3.4 těchto pokynů, jejichž výše nepřesahuje 1 200 EUR, se rozhoduje v rámci běžné administrativy. O výjimkách z kritérií financování rozhoduje Výbor pro kulturu a vzdělávání.

6.3 Finanční prostředky se vyplácejí nejdříve po schválení rozpočtu okresní radou.

6.4 Výbor pro kulturu a vzdělávání dostává jednou ročně písemný přehled o financování.

7. vstup v platnost

7.1 Směrnice pro propagaci muzejních zařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

7.2 Současně je v platnosti směrnice pro propagaci muzejních zařízení, usnesení okresní rady.
č. 167-019/2017 ze dne 28.04.2017 pozbývá platnosti.

Forst (Lužice), 13.12.2018

Harald Altekrüger
Okresní správce

Žádost o financování muzejních zařízení ke stažení: Formulář žádosti


Červen 2024
PoÚtStČtTakžeNe
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
" Kvě   Čvc "

kobi